2023 knit collection 10.13Thankyou
model:Haruka Denno,eiko
hairmake:natsumi yamamoto
photographer:atsuya